School is gesloten

Basisschool Don Bosco is gesloten en opgegaan in het Integraal Kindcentrum De Triviant. Na de zomervakantie van 2014 zal de school haar deuren dus helaas niet meer openen.
Wat met het gebouw en de erbij gelegen speeltuin gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Voor Nieuwdorp is dit het einde van een tijdperk. Na meer dan zestig jaar is er geen basisschool meer in de wijk. Maar zoals altijd, gaat de tijd door. Er komen ook weer nieuwe dingen. Welke, dat zal moeten blijken.
Goed onderwijs voor onze kinderen blijft voor een welvarende en gelukkige toekomst van het uiterste belang. Laten we ons daar allemaal voor in blijven zetten.

 

Kamervragen over sluiting en fusie van Kindante scholen

Schoolbestuur Kindante is van plan om 15 basisscholen te sluiten/ laten fuseren in de Westelijke Mijnstreek. De perikelen hierover hebben ook Den Haag bereikt. Door SP-lid Smits zijn vragen gesteld aan de Staatssecretaris. Klik op onderstaande link om het document te openen.

beantwoording-kamervragen-over-sluiting-en-fusie-van-basisscholen-door-schoolbestuur-kindante

Schoolfeest 30 september

Zondag 30 september bent u van harte welkom op ons schoolfeest. Het feest begint  om 13.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Eens in de twee jaar vindt dit grandioze evenement plaats, waar echt iedereen van harte welkom is. Dit jaar staat het feest in het thema: IK HOU VAN HOLLAND.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u kijken en luisteren naar de OPTREDENS van kinderen en uw geluk beproeven bij ons RAD VAN FORTUIN. Ook kunt u meebieden op een van de grandioze KINDERKUNSTWERKEN.

Voor de kinderen zijn er natuurlijk weer leuke spellen en staat er een springkussen klaar.

Graag ontmoeten we u zondagmiddag 30 september op onze school!

Klik voor de poster op: Uitnodiging Schoofeest BS Don Bosco

Enquête

De afgelopen periode zijn verschillende mensen van de MR en van Hart van Nieuwdorp langs de deur gegaan met een enquête. Mensen met kinderen in de schoolgaande leeftijd die niet naar de Don Bosco gaan en mensen met kinderen die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben een bezoek gehad. We hebben de antwoorden nog niet geanalyseerd. Zodra er resultaten bekend zijn, dan zullen we die melden. Iedereen die heeft meegewerkt: bedankt.

Een prettige zomervakantie gewenst!

Enquete schoolkeuze

Onlangs heeft u een brief ontvangen over de stand van zaken met betrekking tot onze strijd voor het behoud van een onderwijsvoorziening in de wijk Nieuwdorp.

Eén van de redenen die gegeven wordt voor een mogelijke sluiting, is het feit dat er binnen het voedingsgebied van de school (alles ten zuiden van de autosnelweg inclusief het Meeldert) te weinig kinderen naar Don Bosco gaan. Als alle kinderen binnen dit gebied naar Nieuwdorp zouden gaan was er geen sprake van een leerlingengebrek en was de huidige situatie niet aan de orde. Iedereen is uiteraard vrij om zijn kind naar welke school dan ook te laten gaan, maar we (oudervereniging en MR) zouden graag willen weten waarom ouders hun kinderen niet naar de school binnen hun wijk laten gaan. Wellicht dat de oudervereniging en MR er iets aan kunnen doen om het onderwijs binnen de Don Boscoschool voor eenieder zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waardoor meer kinderen vanuit de wijk de school gaan bezoeken. Ook willen we graag weten waarom ouders voor een bepaalde school kiezen.

Daarom gaan we binnenkort met een enquête langs de deur bij mensen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dus, misschien tot ziens!

Gemeenteraad unaniem akkoord met initiatiefvoorstel tot onderzoeken

Gisteravond is de gemeenteraad van Stein akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van het CDA. Alle partijen: CDA, CDA Stein Govers, CMB, VVD, DOS, D66, PvdA en Steins Belang stemden voor aanname van het voorstel. Dit voorstel houdt in dat er een (onafhankelijk) stedenbouwkundig- en leefbaarheidsonderzoek moet plaats vinden evenals een leerlingenprognose die duidelijk aantoont hoeveel kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar er per wijk/kern zijn en daarnaast duidelijk weergegeven naar welke scholen deze gaan.

Het stedenbouwkundig onderzoek met leefbaarheidsaspecten hoeft alleen te worden uitgevoerd zodra sluiting van de Don Boscoschool echt aan de orde is. Onderzoeken moeten dus worden uitgevoerd, vóórdat er tot sluiting besloten kan worden.

Hopelijk geven de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken de politici voldoende handvaten om tot een goed, toekomstbestendig onderwijsbeleid voor Stein te komen, waarbij het belastinggeld goed besteed wordt.

Iedereen die heeft geholpen om tot dit resultaat te komen, de politici die vóór hebben gestemd en iedereen die zich de moeite heeft genomen om gisteravond aanwezig te zijn: BEDANKT!

Heeft u de raadsvergadering gemist en wilt u die zelf ook kijken, zaterdag 11 mei om 10.00uur wordt de uitzending herhaald bij Lokale Omroep Stein.

Uitnodiging Gemeenteraadsvergadering 10 mei a.s. vanaf 19.15u

Beste betrokken wijkbewoners,

De Don Boscoschool, en meer specifiek onderzoeken die nodig zijn om aan te tonen of fusie wel noodzakelijk en zinvol is, staat als onderwerp op de agenda bij de gemeenteraadsvergadering om 19.15 uur donderdag a.s. Het is zaak dat zoveel mogelijk mensen uit de wijk zich bij deze raadsvergadering laten zien, om te laten weten dat het de buurtbewoners wel degelijk aan het hart gaat!
Het initiatiefvoorstel is in principe in de commissie Maatschappelijke Zaken door alle partijen onderschreven. Donderdag zal de raad er een uitspraak over doen. Als de raad instemt met de gevraagde onderzoeken betekent dit, dat er eerst diverse onderzoeken verricht moeten worden vooraleer de gemeente überhaupt instemming zal verlenen om 4 extra lokalen te bouwen aan de nog te bouwen brede school naast de huidige Brök, waar op termijn (!!!) eventueel Don Bosco in gehuisvest kan worden. Dit betekent dat de Don Boscoschool er de komende jaren sowieso nog is, maar we strijden voor behoud op de lange termijn!
We hebben uw steun nodig en hopen dan ook dat u in grote getale zult verschijnen.
Dit onderwerp staat als eerste agendapunt genoteerd waardoor het wellicht niet al te laat hoeft te worden.
LET WEL: er is geen ruimte om te reageren of anderszins, we willen alleen de betrokkenheid vanuit de wijk benadrukken, en willen ons dus op een nette en correcte manier profileren! We staan er voor het wijkbelang, en bovenal het belang van een school met goede kwaliteit van onderwijs die we in onze eigen wijk willen behouden!
Woensdag a.s. is er een MR- vergadering, donderdag de raadsvergadering en daarna zal er een stuk worden geschreven met daarin de stand van zaken en wat dit op de korte en lange termijn zal betekenen. Dit schrijven zal aan de ouders van de huidige leerlingen worden gegeven en zoveel mogelijk verspreid gaan worden binnen de wijk om duidelijkheid te verschaffen.
Bij voorbaat dank voor jullie aanwezigheid en steun a.s. donderdag om 19.15 uur op het gemeentehuis!

Uitkomst Commissievergadering 24 april jl.

Gemeentetraject

24 april heeft de Commissievergadering plaatsgevonden waarbij MR- ouderlid Angelique Meijers heeft ingesproken. De informatie die we alle partijen gedurende het voortraject hebben doen toekomen en het initiatiefvoorstel van de CDA waarin ons verzoek wordt ondersteund heeft het volgende opgeleverd.

Het initiatiefvoorstel van het CDA op een aantal punten zal worden aangepast. Na aanpassing ondersteunt de meerderheid van de politieke partijen het gegeven dat er een stedenbouwkundig- en leefbaarheidsonderzoek dient plaats te vinden evenals een leerlingenprognose die duidelijk aantoont hoeveel kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar er per wijk/kern zijn en daarnaast duidelijk weergegeven naar welke scholen deze gaan. Het initiatiefvoorstel wordt aangepast en zal vrijdag 27-04-2012 klaar liggen op de gemeente. Vervolgens zal de gemeenteraad in de vergadering van 10 mei hierover gaan beslissen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, iedereen mag hier dus naar toe om te luisteren wat de Steinse Raadsleden beslissen voor onze gemeenschap. Men kan hier geen vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

MR-Traject

Daarnaast loopt het formele MR traject gewoon door. De Medezeggenschapsraad heeft op 18 april jl. het Fusie effectrapport en het instemmingsverzoek ontvangen van het College van Bestuur van de Stichting Kindante. Wettelijk hebben ze een termijn van 6 weken om eroop te reageren en daar moet de MR zich dus aan houden. Inmiddels is een extern deskundige ingeschakeld die bij het formele traject zal leiden/ondersteunen. De MR doet we waar ze voor in het leven is geroepen en maakt zich sterk voor de achterban.

Op 9 mei zal de eerstvolgende MR vergadering zijn in de Don Boscoschool. Deze zijn ook openbaar en u kunt er als toehoorder bij aanwezig zijn, maar ook hier heeft u geen recht tot het stellen van vragen of plaatsen van opmerkingen. Uiteraard staat het u vrij om hierna informatie te delen met MR leden en eventueel aandachtspunten mee te geven naar aanleiding van hetgeen u hoort of heeft vernomen.

Na de MR vergadering van 9 mei en de gemeenteraadsvergadering van 10 mei, zal de MR een duidelijke brief formuleren om de ouders (en misschien buurtbewoners) te informeren over de stand van zaken en de uitkomsten van de beide overleggen.

Alvast dank voor alle steun die de MR- oudergeleding, Oudervereniging en Actiecomité Hart van Nieuwdorp in welke vorm dan ook mochten ontvangen en we hopen in het verdere traject op uw steun te mogen blijven rekenen!

Commissievergadering Maatschappelijke Zaken

Op 25 april a.s. wordt tijdens de Commissievergadering Maatschappelijke Zaken bij de gemeente Stein ondermeer over de voorgenomen fusie van BS Don Bosco met BS De Brök gepraat.

Een aantal gemeenteraadsleden vraagt in een initiatiefvoorstel aan het College van Burgemeester en Wethouders om een aantal onderzoeken te laten uitvoeren.

Een lid van de Oudergeleding van de MR heeft gesprekstijd aangevraagd. Het verzoek zal ook worden gedaan om onderzoeken (zoals bijvoorbeeld een Leefbaarheidsonderzoek) te laten uitvoeren. Het is belangrijk dat er zorgvuldigheid betracht wordt bij het nemen van ingrijpende beslissingen aangaande de toekomst van de wijk Nieuwdorp.

We hopen dat de Commissie deze verzoeken zal steunen en de notitie op de agenda van de Raadsvergadering van 10 mei geplaatst gaat worden.

 Bijlagen:

Agenda Commissie Maatschappelijke Zaken: MZ agenda 25 april 2012

Brief van het College van B&W aan Kindante waarin de gemeente een positief advies geeft over de voorgenomen fusie, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: voorgenomen fusie scholen brief college-1

Brief van de Oudergeleding van de MR en de oudervereniging van BS Don Bosco aan o.a. de gemeenteraad: Brief Gemeenteraad

Notitie geschreven door o.a. Oudergeleding MR en actieve bewoners van Stein: Notitie Don Bosco school

Inititatiefvoorstel van aantal Gemeenteraadsleden: Initiatiefvoorstel Don Boscoschool

U kunt de agenda en de stukken ook vinden op de website van Gemeente Stein: index.php?&simaction=content&mediumid=1&pagid=177&stukid=1385